Det här är ett avsnitt i en webbkurs om databaser som finns fritt tillgänglig på adressen http://www.databasteknik.se/webbkursen/. Senaste ändring: 18 juli 2005.

Av Thomas Padron-McCarthy. Copyright, alla rättigheter reserverade, osv. Skicka gärna kommentarer till webbkursen@databasteknik.se.

Introduktion till databaser och databashanterare

Vad är en databas?

Data är uppgifter av olika slag. Ibland skiljer man data från information, som är data som man gett en tolkning. Alltså är 23 ett exempel på data, medan det är information om vi vet att det är 23 grader varmt ute. Ibland talar man också om kunskap, som i "kunskapsbaserade system". Kunskap är anvisningar om beteende, exempelvis regler för hur datorn ska dra slutsatser.

Med ordet databas brukar man mena

Folk som håller på med databasteknik brukar också mena att en databas ska

Vad är en databashanterare?

Det finns program som har till uppgift att lagra och hantera databaser. Ett sådant program kallas för databashanterare, databashanteringssystem eller DBHS. På engelska kallas det database management system och förkortas DBMS.

Många databashanterare är mycket stora och komplicerade, och är egentligen hela system av olika program.

Några kända exempel på databashanterare är DB2 från IBM, Informix, INGRES, InterBase från Borland (fd Inprise), Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, ObjectStore, Oracle och Postgres.

Språkförbistring

Termerna används ibland slarvigt eller med lite olika betydelser. Exempelvis används ordet "databas" ofta för att beteckna det som vi här kallar för "databashanterare". Ordet "databassystem" används ibland för att beteckna det som vi kallar för "databashanterare", och ibland för kombinationen av det vi kallar "databas" och "databashanterare". Och hur orden "data" och "information" används ska vi bara inte tala om.

Databashanterare - varför?

Om man ska förstå fördelarna med att använda databasteknik, dvs att låta en databashanterare hantera sina data, måste man jämföra med alternativet. Alternativet är för det mesta att ha en eller flera vanliga filer med data. Sen skriver man ett program, i något vanligt programmeringsspråk som C eller Java, och låter det programmet hantera datafilerna.

Om man exempelvis vill ha ett kundregister, med nummer, namn och adress, börjar man kanske med att definiera en post:

  struct kund {
    int nummer;
    char namn[50 + 1];
    char adress[50 + 1];
    struct kund* nextp;
  };
Sen fortsätter man med ungefär 2000 rader programkod, som sköter dialogen med användaren och som läser och skriver datafilen med kunder.

Det finns ganska många fördelar med att i stället använda en databashanterare. De viktigaste fördelarna är att det är

Fördel 1: Enkelt!

Många databashanterare erbjuder ett textbaserat gränssnitt. Starta databashanteraren och skriv:
  create table kund
  (nummer integer,
  namn char(50),
  adress char(50));
Klart! Nu finns det en tabell som ser ut så här (när man stoppat in lite data):

Nummer Namn Adress
7 Hjalmar Vägen 7
113 Hulda Stora torget 18
4 Lotta Vägen 7

Faktaruta: Ett sånt språk som vi använde för att skapa tabellen brukar kallas för datadefinitionsspråk eller DDL. Just det här språket heter SQL, och är mycket vanligt i databassammanhang.

Uppgifterna i tabellen kallar vi (förstås) för data. Tabellens utseende, dvs vilka kolumner som finns, vad de heter, och vad de får innehålla, kallas för schema. Schemat bestämmer vilka data som kan lagras i databasen. I schemat ovan använder vi oss av tabeller och kolumner. Vi kunde i stället ha använt något annat, t ex objekt och klasser. Hur schemat kan se ut bestäms av databasens datamodell. Om man vill kan man säga att datamodellen är ett "schema för schemat". Datamodellen bestämmer alltså hur schemat får se ut, och schemat bestämmer vilka data som får lagras i databasen. (Datamodellen med tabeller kallas relationsmodellen.)

Nu ska vi använda vår databas också. Antag att vi vill ha reda på namnet och adressen för kunden med kundnummer 17. Då skriver vi bara:

  select namn, adress
  from kund
  where nummer = 17;
Klart!

Faktaruta: En sökning i databasen brukar kallas en fråga. Ett språk som man använder för att ställa frågor till databashanteraren brukar kallas för frågespråk, datamanipuleringsspråk eller DML. Vi använde SQL här också. SQL innehåller alltså både ett datadefinitionsspråk och ett datamanipuleringsspråk.

Ibland kallar man alla operationer, alltså även t. ex. att lägga in data i databasen, för frågor.

Fördel 2: Kraftfullt!

Att ett system är kraftfullt betyder att komplicerade saker går att göra på ett enkelt sätt.

Antag att vi vill ha reda på alla kunder som har namn som börjar med S, och få dem utskrivna i bokstavsordning efter adressen. Då skriver vi bara så här:

  select *
  from kund
  where namn like 'S%'
  order by adress;
Vill du veta hur många personer som heter Anders som bor på varje adress? Enkelt:
  select adress, count(*)
  from kund
  where namn = 'Anders'
  group by adress;

Fördel 3: Flexibelt!

Att ett system är flexibelt betyder att det är lätt att ändra.

Kommer du plötsligt på att du vill göra en helt ny sorts sökning i databasen? Enkelt! Skriv bara in sökningen som en fråga:

  select namn
  from kund
  where adress = 'Vägen 8'
  and namn like 'S%';
Kommer du plötsligt på att du vill ha med telefonnummer också i kundregistret? Enkelt! Skriv:
  alter table kund add telefon char(10);

Nu har du utökat tabellen kund med en ny kolumn, som heter telefon!

Faktaruta: Att det går att ändra den logiska strukturen på datat så här, utan att man måste skriva om en massa program, kallas logiskt dataoberoende.

Har kundregistret använts ett tag, och nu innehåller det så många kunder att det tar lång tid att till exempel söka efter en kund med visst namn? Enkelt! Skriv:

  create index foo on kund(namn);
Nu har du ändrat den fysiska lagringsstrukturen så att det går fortare att söka efter ett visst namn. Tabellen ser fortfarande likadan ut, men nästa gång du söker på ett namn kommer frågan att gå mycket fortare att köra. Databashanteraren utnyttjar automatiskt den nya lagringsstrukturen.

Faktaruta: Att det går att ändra den fysiska lagringsstrukturen på datat, utan att man måste skriva om en massa program, kallas fysiskt dataoberoende.

Andra fördelar

Det finns flera saker som är mycket besvärliga att få att fungera om man skriver ett program själv, men som finns inbyggda från början i de flesta databashanterare.

Databasteknik möjliggör samtidig åtkomst av data.

Vad händer om flera personer samtidigt håller på och ändrar i kundregistret? Då är det lätt hänt att en person skriver över ändringar som en annan person gjort. Databashanteraren ser till att det inte blir några skadliga krockar.

Databasteknik möjliggör återställande efter krascher.

Vad händer om strömmen plötslig går, så att datorn "tappar minnet"? Om ens program läser in datafilen i primärminnet, och skriver tillbaka filen när man jobbat klart, blir man kanske av med alla de ändringar man gjort. Och ännu värre: om man precis höll på att spara när strömmen gick, kanske en del av de data som finns på disken är de nya, och en del är de gamla, och man vet inte vilka som är vilka. I värsta fall får man kasta bort hela datafilen!

Med en databashanterare slipper man sådana problem. Den ser till att inga data någonsin försvinner, hur olyckligt ett strömavbrott än skulle komma.

Databasteknik gör det lättare att möta olika användares behov.

Olika användare kan ha helt olika behov, även om de arbetar med samma data. En databashanterare erbjuder ofta flera olika gränssnitt, dvs sätt för användaren att kommunicera med databasen. Man brukar också kunna definiera olika vyer. En vy är ett sätt att se databasen. Till exempel kan man skriva så här:
  create view kund2
  as select nummer, namn
  from kund;
Den användare som går genom vyn kund2 för att titta på databasen, ser bara kolumnerna nummer och namn i tabellen med kunder.

Det går att definiera mer komplicerade vyer. Till exempel kanske en annan användare bara är intresserad av antalet kunder, och bryr sig inte om vilka de är? En vy löser det problemet:

  create view kund3
  as count(*)
  from kund;

Databasteknik möjliggör bättre säkerhet.

De flesta databashanterare har mekanismer för att ge olika användare olika rättigheter i databasen, och för att skydda data mot obehörig åtkomst. Till exempel kan man ge en användare rätt att ändra i vissa delar av databasen och att söka i andra delar, medan hon inte alls får se andra delar av databasen.

Nackdelar med databaser

Databasteknik passar inte för alla tillämpningar. Exempelvis brukar all den där enkelheten och flexibiliteten som vi pratade om ovan, göra att en databashanterare kräver mer resurser än ett specialskrivet program. Det går alltså åt mer minne och diskutrymme. Kanske går det också långsammare att köra.

Å andra sidan kan en lösning med databashanterare i stället gå mycket fortare än ett specialskrivet program! Orsaken är att databashanteraren innehåller avancerade datastrukturer och algoritmer, som man sällan orkar ta med i det specialskrivna programmet.

Användningsområden för databasteknik

Allt. Låt inte lura er av att databasböcker bara brukar ha kundregister och studentdatabaser som exempel. Databaser används också i CAD-system ("Computer-Aided Design"), CASE-system ("Computer-Aided Software Engineering"), telefonväxlar, styr- och reglertillämpningar, och mycket annat.

Datamodeller

Vilken datamodell man använder bestämmer hur schemat får se ut. Schemat bestämmer sen i sin tur vilka data som kan lagras i databasen.

Man brukar dela in datamodellerna i tre klasser:

Tre-schema-arkitekturen

Det kan vara praktiskt att betrakta sin databas på tre olika nivåer. Det är hela tiden samma data, men man använder tre olika scheman för att beskriva dem: Nu kan vi passa på att definiera logiskt och fysiskt dataoberoende på ett bättre sätt än vi kunde göra tidigare: Tre-schema-arkitekturen kallas ibland "tre-nivå-arkitekturen". Alla de tre nivåerna hanteras av databashanteraren, som alltså kan sägas hålla reda på tre olika scheman för samma databas. (Men det är inte alla databashanterare som gör det.)

De tre nivåerna i tre-schema-arkitekturen motsvaras inte av de tre klasserna av datamodeller. På den lägsta nivån kan man använda en fysisk datamodell för att uttrycka det fysiska schemat, och på den logiska nivån använder man en implementationsmodell för att uttrycka det logiska schemat, men på den översta nivån i tre-schema-arkitekturen, vy-nivån, uttrycks det externa schemat normalt med samma implementationsmodell som det logiska schemat. Den tredje klassen av datamodeller, konceptuella datamodeller, används inte i databashanterare. (Det finns enstaka databashanterare som arbetar direkt med en konceptuell datamodell, till exempel ER-diagram. Det förekommer också felaktiga påståenden om att någon databashanterare arbetar med ER-diagram, men då handlar det inte om riktiga ER-diagram, utan om att rita upp tabeller --- som ju hör till implementationsmodellen --- på ett sätt som har vissa likheter med ER-diagram.)

Olika typer av användare

Ibland skiljer man på olika typer av användare, dvs personer som arbetar med databasen: Om jag samlar mina kakrecept i en databas i min hemdator, är det antagligen jag själv som spelar alla dessa roller. I stora system, som en stor biljettbokningsdatabas, kan det finnas hundratals eller tusentals personer som arbetar med databasen.

Databashanterare - hur?

En databashanterare är oftast ett stort och komplicerat program, eller ett helt system av program. Förutom själva "kärnan" i databashanteraren, som hanterar den lagrade databasen, finns det ofta flera olika användargränssnitt, dvs program (eller delprogram eller system av program) som användaren kan använda för att söka eller ändra i databasen. Det brukar finnas ett eller flera frågespråk som SQL, men också olika grafiska verktyg. Olika gränssnitt passar för olika användare och för olika användningsområden.

Det är också vanligt att en databashanterare innehåller verktyg för att bygga applikationsprogram. Ett applikationsprogram är ett program som är avsett för ett specifikt ändamål, till exempel för att låta biljettförsäljarna på SJ boka tågresor. I det här sammanhanget tänker vi oss att alla data lagras i en databas som hanteras av databashanteraren, och applikationsprogrammet kommunicerar med databashanteraren, men applikationsprogrammet är enklare att använda för biljettförsäljaren. I det programmet kan man kanske klicka på knappar för att välja resmål. Det är lättare än att kommunicera med databashanteraren direkt, i värsta fall genom att skriva SQL-kommandon. Med verktygen för att bygga applikationsprogram kan man (mer eller mindre enkelt) sätta ihop ett sådant program, kanske utan att man behöver skriva någon programkod.

Applikationsprogrammerare är ännu en typ av databasanvändare. Applikationsprogrammeraren tillverkar applikationsprogram, antingen med hjälp av särskilda verktyg eller genom att skriva program i ett vanligt programmeringsspråk med inlagda anrop till databashanteraren.

En normal databashanterare lagrar alla data på disk, och hämtar bara in de data som den för tillfället behöver till primärminnet. Men det finns också databashanterare som har alla data i primärminnet hela tiden.

När man installerat en databashanterare på sin dator, kan den ofta hantera flera olika databaser samtidigt. Varje databas består egentligen av två samlingar data: dels databasens innehåll, dels schemat. Schemat kallas också datakatalog eller meta-data, vilket betyder "data om data".

De viktigaste begreppen

De viktigaste begreppen från det här avsnittet finns också med i ordlistan:

data, information, kunskap, databas, databashanterare (DBMS), schema, datamodell, SQL, fråga, frågespråk, logiskt dataoberoende, fysiskt dataoberoende, tre-schema-arkitekturen, gränssnitt, vy, konceptuell datamodell, implementationsmodell, relationsmodellen, DBA, applikationsprogram, applikationsprogrammerare, datakatalog, meta-data

Litteratur


Webbkursen om databaser av Thomas Padron-McCarthy.